www.sun.mv

Site title of www.sun.mv is SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world

World ranking 13451 altough the site value is $165588. sun.mv IP is 54.193.29.9 on nginx/1.6.2 server works with 1234 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for sun.mv is Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world.

SITE INFORMATION

Site Title SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world
Keywords breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, Maldives Presidential Elections 2013, maldives resorts, news, sports, technology, travel,
Charset utf-8
Page Speed 1234 ms
Site Host sun.mv
IP Address 54.193.29.9
Site Server nginx/1.6.2
Site Language dv
Site Analytic Code 18743319-1
Alexa Rank 13451

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate(%)
ކުރިން52 times7.88
ގަޑި48 times7.27
މިނެޓް27 times4.09
ދުވަސް24 times3.64
ޚަބަރު8 times1.21
ލީގު6 times0.91
ގައުމީ6 times0.91
އީދު5 times0.76
ފުރަތަމަ4 times0.61
ދިވެހި4 times0.61
ރައީސް4 times0.61
މޮޅު4 times0.61
އެންމެ4 times0.61
ބާސްކެޓްބޯޅަ4 times0.61
ހަފްތާ4 times0.61
ކުޅިވަރު3 times0.45
ތިބި3 times0.45
މަހު3 times0.45
މައުމޫން3 times0.45
އާއި3 times0.45
ފީނާ3 times0.45
ވޯލްޑް3 times0.45
ސްވިމިން3 times0.45
އިއުލާންކޮށްފި3 times0.45
އަންނަ3 times0.45
ވެސް3 times0.45
ރިޕޯޓް2 times0.30
ވާހަކަ2 times0.30
ވިޔަފާރި2 times0.30
އިތުރު2 times0.30
ސަން2 times0.30
މުނިފޫހިފިލުވުން2 times0.30
ހައްޖު2 times0.30
ހައްޖުވެރިން2 times0.30
ސަރަހައްދެއްގައި2 times0.30
އަލިފާނުގެ2 times0.30
ހާދިސާއެއް2 times0.30
އެވެ2 times0.30
ވެއްޖެ2 times0.30
އިން2 times0.30

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ޓެކްނޮލޮޖީ/tech
ސަންއާމެދު/pages/aboutsun
ސަން ރަށަށް/sunrashah
ގުޅުމަށް/pages/contactus
ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް 2 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން/77186
ލައިފްސްޓައިލް/lifestyle
ލުއި ހަބަރު/softnews
ދުނިޔެ/world_news
މަލްޓިމީޑިއާ/gallery
މުނިފޫހިފިލުވުން/entertainment
ވިޔަފާރި/business
ވަޒީފާ/pages/jobs
ވާހަކަ/story
އީދު ހެދުން ގަތުން 1 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން/gallery/4508
އަހަރުމެން/pages/aboutus
ކޮޓެޖް 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން/78194
ކޮލަމިސްޓުން/columnists
ކޮލަމް/columnists
ކުޅިވަރު/sports
ބޭރު ކުޅިވަރު/world_sports
ރިޕޯޓް/reports
ރުހޭތޯކަލާ 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން/78683
ނުރަައްްކާތެރި ލޯބި 2 މަސް 2 ހަފްތާ ކުރިން/77381
ޚިޔާލެއް ފޮނުވާ/pages/feedback
ޚަބަރު/news
ހައްޖު/hajju
youtubehttps://www.youtube.com/user/sunmvlive
twitterhttps://twitter.com/sunbrk
facebookhttps://www.facebook.com/sunmv
english editionhttps://english.sun.mv

RESPONSE INFO

Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connectionkeep-alive
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateSun, 11 Sep 2016 00:57:42 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragmano-cache
Servernginx/1.6.2
Set-CookiePHPSESSID=41tquig725qab7ocm5pgud7562; path=/
Transfer-Encodingchunked

META TAGS

apple-itunes-appapp-id=996356010
fb:app_id143901465672310
fb:page_id144998102227695
fb:pages144998102227695
og:descriptionsun online latest news, top stories, breaking news and updates from maldives and around the world.
og:imagehttp://sun.mv/assets/img/sun-default.jpg
og:site_namesun.mv
og:titlelatest news, photos, videos and updates of maldives and around the world
og:typewebsite
twitter:creator@sunbrk
twitter:domainwww.sun.mv
twitter:site@sunbrk
twitter:widgets:cspon

H TAGS

h3ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާލާ, ނުރަައްްކާތެރި ލޯބި, ރުހޭތޯކަލާ, ރޮނާލްޑީނިއޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ, ރައީސް މައުމޫން ރާއްޖެ އައުން, ރައީސް މައުމޫން މާލެ ވަޑައިގެންފި, ބަނގުލާދޭޝް ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ, ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނައިފަރު ހޯދައިފި, ކެފޭތައް ބަލައިފާސްކޮށް، ގަވާއިދަށް ފައްތަނީ, ކޮޓެޖް, އެންމެ ފަހުން ވެރިރަށުގެ މަގުތަކަށް ތަރައްގީ އަންނަނީ!, އަކްޝޭގެ އުފަން ދުވަސް އާއިލާ އެކު ރާއްޖޭގައި؟!, އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް 1.5 މިލިއަން މީހުން އަރައިފި, އީދު ހެދުން ގަތުން, އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި, އީދު ޗުއްޓީއަށް ފުރާމީހުން, އަލްޖަޒީރާ ރިޕޯޓުގައި ފޫނުބެދޭ އެތައް ކަމެއް!, އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވިލްޝެއާ ފެންނާނެ: ވެންގާ, މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި), މޮރީނިއޯ އާއި ޔުނައިޓެޑް، ގާޑިއޯލާގެ ސިޓީ އަތް ދަށު ވެއްޖެ, ލަންކާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު މަރަން ހުކުމްކޮށްފި, ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް, ގާތުންދިނުން: ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ, ސިނާން އަލީ, ސިންގަޕޫރަށް ވާން އެދޭނަމަ މިކަންކުރޭ!, ޝިއުނާ މަރުވި އެކްސިޑެންޓް ޝާހިދުގެ ދުލުން!, ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު,

CSS FILES

1/assets/css/magnific-popup.css?v=4
2/assets/css/main.css?v=2812201501
3/assets/css/normalize.css
4/assets/css/slick.css
5/assets/css/slick-theme.css?v=2507201501
6/assets/css/style.css?v=2812201501
7/images/favicon.ico
8/manifest.json

JAVASCRIPT FILES

1//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js
2/assets/js/dfp.js?v=4
3/assets/js/imagesloaded.js
4/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
5/assets/js/jtk.js
6/assets/js/lazy.js
7/assets/js/masonry.js
8/assets/js/slick.js
9/assets/js/sticky.js
10/assets/js/sunapp.js?v=9.45
11https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js
12https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/owlcarousel2/2.0.0-beta.3/owl.carousel.min.js